Realizacja projektu związanego z budową biogazowni lub biometanowni, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, który podlega różnym procedurom prawnym i administracyjnym. Budowa tego typu inwestycji nie różni się zbytnio od innych komercyjnych przedsięwzięć budowlanych. Realizacja odbywa się w trzech głównych etapach:  

  • przedinwestycyjnej,  
  • projektowej, 
  • realizacyjnej. 

Faza przedinwestycyjna, czyli od czego zacząć budowę biogazowni.

Faza przedinwestycyjna składa się z kilku etapów: identyfikacji możliwości inwestycyjnych, analizy wariantów i ich wstępnej selekcji oceny projektu oraz podjęcia decyzji inwestycyjnych. Aby minimalizować ryzyko na późniejszych etapach zagrożeń mogących negatywnie wpłynąć na realizację projektu, na tym etapie definiowane są również podstawowe zagrożenia mogące w przyszłości wpłynąć na realizację projektu. W tym, przeprowadza się konsultacje branżowe oraz wykonuje się wstępne ekspertyzy. To właśnie w fazie przedinwestycyjnej dokonuje się oceny i wyboru odpowiedniej lokalizacji biogazowni/biometanowni.  

Przy planowaniu budowy biogazowni należy: 

1. Dokonać rozeznania rynku na temat dostępności rozwiązań technologicznych i technicznych wytwarzania i wykorzystania biogazu, 

2. Określić dostępność i rodzaj substratów,  

3. Określić kto będzie dostawcą substratów (czy będziemy samowystarczalni czy wystąpi konieczność zakupu substratu) oraz czy będzie istniała możliwość zawarcia długoterminowych kontraktów z dostawcami surowca),

4. Dokonać wyboru lokalizacji instalacji,

5. Uzyskać akceptację społeczności lokalnej. 

6. Zdefiniować potencjalnych odbiorców wytworzonej energii elektrycznej i ciepła lub biometanu. 

7. Wykonać biznesplan instalacji z określeniem szacowanych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, określić wysokość wkładu własnego oraz możliwości pozyskania pożyczki/dotacji, 

8. Ocenić szanse uzyskania wymaganych zezwoleń, w tym możliwość przyłączenia do sieci energetycznej lub sieci gazowej. 

Biogazownia – od czego zacząć?

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać poszukując właściwej lokalizacji na inwestycję jest sprawdzenie, czy planowany charakter działalności jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o ile MPZP występuje dla danego terenu). Drugą czynnością, na tym etapie, jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli plan zagospodarowani przestrzennego istnieje i inwestycja jest z nim zgodna,  można rozpocząć kolejny krok związany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji. Jeżeli natomiast MPZP istnieje ale nie przewiduje tego typu inwestycji lub planu nie ma, to należy wszcząć procedurę zmiany planu (jest ona długotrwała) lub należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Istotnym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest swobodny dostęp działki do uzbrojenia terenu w sieć gazową, kanalizację wodno–ściekową i instalację prądową oraz klasyfikacja gruntu. 

Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym wyboru odpowiedniej lokalizacji  jest usytuowanie sąsiednich działek oraz wielkość niezbędnego do budowy instalacji  terenu. Należy podkreślić, że minimalna wielkość zależy zarówno od mocy planowanej biogazowni jak również przyjętych rozwiązań technologicznych. Dodatkowym atutem jest również możliwość ewentualnego poszerzenia terenu poprzez zakup/dzierżawę dodatkowych gruntów lub odizolowanie działki poprzez stworzenie specjalnych pasów zieleni. Należy również pamiętać, iż zgodnie z istniejącymi przepisami biogazownia powinna być ogrodzona. Ponadto, rozmiary działki wpływają również na inne ważne elementy realizowanej inwestycji, takie jak wielkość zbiorników i hal do przechowywania substratów/odpadów oraz zbiorników do przechowywania masy pofermentacyjnej.  

Projekt biogazowni – co należy sprawdzić?

Warto podkreślić, że konieczne jest przeprowadzenie analizy prawnej działki przeznaczonej pod inwestycję, a także ocena szans na uzyskanie pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzji lokalizacyjnej. Poniżej wymieniono wybrane zagadnienia, które należy rozważyć już na etapie identyfikacji zakresu projektu: 

  • możliwość nabycia praw do terenu (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z księgi wieczystej) i szacunek kosztów z tym związanych (własność/dzierżawa), 
  • analiza możliwości zawarcia umowy na służebność pod infrastrukturę liniową gdy przechodzi ona przez inne, nie należące do inwestora tereny, 
  • ocena możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub dystrybucyjnej gazowej i wydania warunków przyłączeniowych przez regionalny zakład energetyczny lub operatora gazowego. Identyfikacja odległości od głównego punktu zasilającego (GPZ) lub gazociągu i możliwości/uzyskania warunków przyłączenia do sieci 
  • Jeżeli nieruchomość przeznaczona pod biogazownie nie posiada zjazdów lub posiada je w miejscach nie spełniających potrzeb inwestycji musimy wystąpić do zarządcy drogi o pozwolenie na zjazdy z drogi publicznej na działki przeznaczone pod inwestycję, 
  • dostęp do surowców/odpadów, 
  • dostęp do pól uprawnych położonych w bliskiej odległości ze względu na koszt zagospodarowania odpadu pofermentacyjnego, 
  • odległość od siedzib ludzkich ze względu na emisję spalin z układu kogeneracyjnego, hałas oraz emisję odorów z biogazowi. Warto jednocześnie zaznaczyć, że emisja odorów z biogazowni jest znacznie mniejsza niż się powszechne uważa. Proces przebiega w układzie zamkniętym i w zasadzie tylko podczas procesu przyjmowania niektórych odpadów do przerobu i w układzie ich dozowania mogą być uwalniane przykre zapachy. 

Podobne wpisy