Zapewnienie stabilności produkcji jest kluczem do sukcesu na rynku biogazu. Należy podkreślić, że sam proces fermentacji uzależniony jest od wielu czynników (m.in. pH, odpowiedniej temperatury, zawartości mikro- i makroelementów), których odpowiednia i bieżąca kontrola jest podstawowym zadaniem kierownika lub technologa biogazowni. To właśnie codzienny monitoring pracy urządzeń i parametrów technologicznych pozwala wykryć pierwsze symptomy awarii i konieczności wezwania serwisu zewnętrznego. Warto dodać, że zadanie to może, a nawet powinno być realizowane we własnym zakresie przez osobę będącą codziennie na instalacji. Pozwala to na błyskawiczną reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy biogazowni.  

Kontrolowanie parametrów pracy – podstawa właściwego serwisu 

Do elementów, które wymagają szczególnej uwagi zaliczyć należy: 

 • system mieszania masy fermentacyjnej 
  Prawidłowe przemieszania zawartości zbiorników fermentacyjnych (cieczy fermentacyjnej) przyczynia się do uzyskania wysokiej efektywności produkcji biogazu i metanu. Działanie to pozwala zapewnić odpowiedni kontakt bakterii z substratem. Efektem awarii mieszadeł może być rozwarstwianie się mieszaniny fermentacyjnej. W takim przypadku masa zawierającą bakterie metanogenne zbiera się w dolnej części zbiornika ze względu na wyższą gęstość (powstawanie warstwy sedymentu w dolnej części komory). Natomiast biomasa płynna gromadzi się w jego górnej warstwie. Może przyczyniać się to do spowolnienia procesu rozkładu (w wyniku zmniejszenia objętości czynnej zbiornika fermentacyjnego) oraz do tworzenia się warstw ograniczających przepuszczenie gazów (kożucha). 
 • weryfikacje poprawności pracy czujników temperatury i ciśnienia 
  Istotna z punktu widzenia pracy instalacji jest kontrola stanu czujników temperatury i ciśnienia. Pierwsze z wymienionych pozwalają określić, czy temperaturę wewnątrz zbiornika biogazu jest właściwa do rozwoju mikroflory fermentacyjnej. Niewłaściwe wskazania (np. zawyżanie wskazań) może skutkować obniżeniem temperatury w komorze fermentacyjnej. Konsekwencją tego jest spadek ilości otrzymanego biogazu. 
 • weryfikacja poprawności wskazań analizatora biogazu i stanu urządzeń oczyszczających gaz 
  Bieżące analizy biogazu przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych pozwalają na ciągłe kontrolowanie składu chemicznego wytwarzanego gazu. Wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do sterowania procesem fermentacji lub do dalszych w kolejności procesów technologicznych, np. do oczyszczania gazu. Stacjonarne mierniki, które służą do rozliczeń produkcji biogazu i metanu należy kierować do kalibracji producenta lub certyfikowanych jednostek. Należy podkreślić, że na wyposażeniu instalacji powinien znajdować się również przenośny analizator biogazu, który pozwala dokonywać pomiarów jakościowych gazu surowego, jak i również pomaga zweryfikować poprawność wskazań mierników stacjonarnych zamontowanych za systemem odsiarczania i uzdatniania biogazu. 
 • czas pracy agregatów kogeneracyjnych wraz z właściwym okresem ich serwisowania 
  Oprócz odpowiedniego użytkowania silników kogeneracyjnych, kierownicy biogazowni powinni również przestrzegać przewidzianych przez producenta terminów konserwacji oraz dokonywać dokładnej oceny ich stanu poprzez kontrolowanie m.in. czasu pracy, ilości rozruchów i zatrzymań, ilości wytworzonej energii elektrycznej i ciepła, temperatur i ciśnień cieczy chłodzącej, oleju, spalin i temperatur w cylindrach. 

Podobne wpisy